大肚王國與外來政權的社會脈動

關於大肚王國的記載最早出現於十七世紀荷蘭人的文獻,當時有一位拍瀑拉族(Papora)的「大肚王」統領著15至18個村社,這位大肚王叫做甘仔轄‧阿拉米(Kamachat Aslamies),可以說是第一個帶領臺灣人反抗荷蘭的英雄。由於荷蘭人最初佔領臺灣的目的是與中國和日本貿易,大肚王國因此可以保持獨立的狀態,後來荷蘭改變經營方針,想要將貿易網拓展到整個臺灣,西元1644年,荷蘭上尉Piter Boon入侵臺灣中部平埔族的土地,阿拉米率領族人反抗,不過也因如此,大肚王國的勢力開始衰退。1645年大肚王和荷蘭東印度公司訂約,接受象徵服從的籐杖和賞賜,然而大肚王國拒絕基督教進入,也不准許歐洲人定居在他們的土地上。

西元1662年,鄭成功從荷蘭人手中取得臺灣,大肚王國重回獨立的狀態,並強烈抵抗鄭氏政權。鄭成功將臺灣當成反清復明的基地,實施兵農合一的政策,在西部平原大肆開墾,侵佔了原住民的活動空間,雙方多次爆發激烈衝突,最嚴重的一次是1670年的「劉國軒屠村事件」,鄭氏將領劉國軒在沙鹿社屠殺了數百個平埔族人,僅有六人生還,其他社反抗的村民也被迫退居山區。

搜尋條件

新社鄉誌-目錄、鄉域、地理、開發史、住民、建置篇

新社鄉先民自清乾隆年間,由廣東、福建渡臺。於原住民集結新社後同治年間,陸續進入本鄉定居,開阡陌、闢荒野、胼手胝足,以建鄉梓,子而孫、孫而子,歷二百餘載,以迄於今。期間先民艱辛奮鬥之經過,偶或閒之。而無以述其詳;地方掌故。亦多以訛傳訛。...

東勢鎮志-目錄志、封域志、開闢志、沿革志

回顧東勢鎮,始於原住民泰雅魯族聚居之地,乾隆十二年時,先民從大陸移臺,落腳石岡庄,其後漸越過大甲溪東移至今東勢,大甲溪右岸拓墾始開始,由於先民係廣東客家族系居多,本性勤儉、勇敢,篳路藍縷,以啟山林。雖與原住民衝突迭起,本性和睦,克服困難,...

沙鹿鎮志-住民篇、衛生篇

編纂本鎮志之宗旨,在於保存地方史料,彰顯先賢遺德,並進而增進鎮民對於鄉土之認識與關懷,藉鑑古而知今。計自民國八十一年九月起蒐集資料,以迄八十二年十二月完稿,編纂耗時長達一年四月有餘始完稿。 本志綱目,內有一記-大事紀,十四篇-地理篇...

沙鹿鎮志-目錄、大事紀

編纂本鎮志之宗旨,在於保存地方史料,彰顯先賢遺德,並進而增進鎮民對於鄉土之認識與關懷,藉鑑古而知今。計自民國八十一年九月起蒐集資料,以迄八十二年十二月完稿,編纂耗時長達一年四月有餘始完稿。 本志綱目,內有一記-大事紀,十四篇-地理篇...

石岡鄉志-目錄、封域志、開闢志

因石岡鄉歷年來並無鄉志可資參考,編纂不易,經過一年的蒐集訪問,始整理成冊,期能藉以啟發思古幽情,而知敬老尊賢,慎終追遠,並從而激發愛家愛鄉愛國的情操,飲水思源,知所惕勵,共同為建設美好的家鄉努力。 本書共分為封域志、開闢志、沿革志、...

大里市志-目錄、封域志、開闢志、沿革志

大里舊稱大里杙,地理環境優越,交通便捷,工商發達,為臺中通往臺灣省政府、南投必經之重鎮。撫今之安和樂利,追昔之慘澹經營,歷經滄海桑田,物換星移,期間不乏可歌可泣之艱辛奮鬥史事與先民開荒拓野事蹟,為承先啟後,遂開始編纂《大里市志》,...

梧棲鎮志-沿革篇

梧棲為臺中縣西陲之小鎮,西臨臺灣海峽,東接沙鹿,早昔居民多以漁農為業,民風淳樸,生活恬靜,雖然經濟並未蓬勃發展,但也其樂融融,為典型之漢人移墾社會。日據末期,由於梧棲位於臺灣西海岸之中點,居形勢之地,曾進行開闢新高港,旋因戰爭結束而中斷。...

梧棲鎮志-後記

梧棲為臺中縣西陲之小鎮,西臨臺灣海峽,東接沙鹿,早昔居民多以漁農為業,民風淳樸,生活恬靜,雖然經濟並未蓬勃發展,但也其樂融融,為典型之漢人移墾社會。日據末期,由於梧棲位於臺灣西海岸之中點,居形勢之地,曾進行開闢新高港,旋因戰爭結束而中斷。...

梧棲鎮志 - 目錄

梧棲為臺中縣西陲之小鎮,西臨臺灣海峽,東接沙鹿,早昔居民多以漁農為業,民風淳樸,生活恬靜,雖然經濟並未蓬勃發展,但也其樂融融,為典型之漢人移墾社會。日據末期,由於梧棲位於臺灣西海岸之中點,居形勢之地,曾進行開闢新高港,旋因戰爭結束而中斷。...

后里鄉志-中

后里原稱為「內埔」,民國44年而易今名。本區介於大甲、大安兩溪間,地理環境特殊而自成風格,自昔民風純樸,多耐苦、富堅毅,有太古之遺風。 在昔為原住民拍宰海族之鹿場廣野,猶是北鄙化外之區;雍正元年,始析大甲溪北境,新置淡水一廳,...

后里鄉志-上

后里原稱為「內埔」,民國44年而易今名。本區介於大甲、大安兩溪間,地理環境特殊而自成風格,自昔民風純樸,多耐苦、富堅毅,有太古之遺風。 在昔為原住民拍宰海族之鹿場廣野,猶是北鄙化外之區;雍正元年,始析大甲溪北境,新置淡水一廳,...

后里鄉志-下

后里原稱為「內埔」,民國44年而易今名。本區介於大甲、大安兩溪間,地理環境特殊而自成風格,自昔民風純樸,多耐苦、富堅毅,有太古之遺風。 在昔為原住民拍宰海族之鹿場廣野,猶是北鄙化外之區;雍正元年,始析大甲溪北境,新置淡水一廳,...

新修霧峰鄉志(下)-目錄

民國82年曾委請陳炎正先生編纂《霧峰鄉志》,以緬懷先賢「篳路藍縷,以啟山林」,後於民國97年編修成為《新修霧峰鄉志》,乃秉承繼往開來之編纂精神,廣徵眾議,蒐集史料,充實篇幅,力求真實。爰以原志為張本,聘請專家學者重新編撰,付梓問世,...

新修霧峰鄉志-沿革篇

民國82年曾委請陳炎正先生編纂《霧峰鄉志》,以緬懷先賢「篳路藍縷,以啟山林」,後於民國97年編修成為《新修霧峰鄉志》,乃秉承繼往開來之編纂精神,廣徵眾議,蒐集史料,充實篇幅,力求真實。爰以原志為張本,聘請專家學者重新編撰,付梓問世,...

新修霧峰鄉志-大事記

民國82年曾委請陳炎正先生編纂《霧峰鄉志》,以緬懷先賢「篳路藍縷,以啟山林」,後於民國97年編修成為《新修霧峰鄉志》,乃秉承繼往開來之編纂精神,廣徵眾議,蒐集史料,充實篇幅,力求真實。爰以原志為張本,聘請專家學者重新編撰,付梓問世,...

新修霧峰鄉志(上)-目錄

民國82年曾委請陳炎正先生編纂《霧峰鄉志》,以緬懷先賢「篳路藍縷,以啟山林」,後於民國97年編修成為《新修霧峰鄉志》,乃秉承繼往開來之編纂精神,廣徵眾議,蒐集史料,充實篇幅,力求真實。爰以原志為張本,聘請專家學者重新編撰,付梓問世,...

大肚鄉誌

本誌包含〈境域篇〉、〈開拓史篇〉及〈地理篇〉三部分。 〈境域篇〉分章記述本地面積、位置、境界;〈開拓史篇〉首先介紹先史遺址,最初有日人國分直一為文介紹本地之營埔遺址,因此有較詳細的了解,戰後遊中研院及臺大的「濁大計劃」,...

大甲鎮志(下冊)-大事紀

大甲鎮志為大甲區公所委託廖瑞銘擔任總編纂,期望將大甲鎮數百年來的發展,做有系統地整理與詮釋。 歷經2年多的撰稿與修正,全書超過90萬字,網羅了大學教授、中小學老師、文史工作者共同參與編撰,其中有半數撰稿人是由大甲人所參與,...

沙鹿拍瀑拉祖靈祭

本影片介紹臺中沙鹿拍瀑拉族祖靈祭,由公民記者李安豐先生所拍攝。 沙鹿地區約在4000年前就有人類居住,目前已出土的有鹿寮遺址、南勢坑遺址,皆屬於番仔園文化,距今約2000年至400年前,先民因為此地有天然湧泉,而在此形成聚落。...

天賜瑰寶 沙轆湧泉

本影片介紹臺中市沙鹿區的沙轆湧泉,由公民記者李安豐先生所拍攝。 沙鹿地區約在4000年前就有人類居住,目前已出土的有鹿寮遺址、南勢坑遺址,皆屬於番仔園文化,距今約2000年至400年前,先民因為此地有天然湧泉,而在此形成聚落。...